ειδική διαπαιδαγώγηση

 

Όταν το ένα παιδί εμφανίζει αναπτυξιακές δυσκολίες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες της ανάγνωσης, της γραφής και της αρίθμησης, απαιτείται ειδική παιδαγωγική παρέμβαση, προσαρμοσμένη αποκλειστικά στις δικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Σκοπός της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι η ενεργοποίηση και ο εμπλουτισμός των γνωστικών λειτουργιών του παιδιού (μνήμη, λογική σκέψη, αντιληπτική ικανότητα, συγκέντρωση, προσοχή…), η απόκτηση δεξιοτήτων για κοινωνική ανταπόκριση και η υποστήριξη του σχολικού προγράμματος, όταν υπεισέρχονται δυσκολίες μάθησης.

Μέσα από εξατομικευμένο πρόγραμμα επιδιώκεται :

  • Η παροχή ποικίλων ερεθισμάτων, η επέκταση των ενδιαφερόντων και ασχολιών στα παιδιά  με  αναπτυξιακές  δυσκολίες.
  • Η αισθητηριακή όξυνση, η ενίσχυση της αντίληψης και η κοινωνικοποίηση σε παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη.
  • Η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων μάθη σης σε παιδιά με προβλήματα επικοινωνίας.
  • Η προετοιμασία για το σχολικό πλαίσιο, η υπόδειξη στρατηγικών μάθησης, η ενδυνάμωση του μαθησιακού δυναμικού και η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.